HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZLERİ (2001)

 • Avcı Z., Ağır kombine immün yetmezlik: 91 hastanın klinik ve immünolojik değerlendirilmesi ve hematopoietik kök hücre transplantasyonu yapılan 19 hastada immün rekonstitüsyon, 2001.
 • Ayabakan C., Çocuklarda normal sol ventrikül diastolik fonksiyonları ve doku Doppler yöntemi ile normal sol ventrikül duvar hareketlerinin belirlenmesi, 2001.
 • Baykan A., Sadece anne sütü alan bebeklerde maternal demir desteğinin bebeklerde demir eksikliği anemisini önlemedeki rolü, 2001.
 • Çatal F., Akut poststreptokoksik glomerulonefritte MCP-1 ve IL-S'in patogenezdeki yeri, 2001.
 • Çetin İ., Kistik fibrozisli hastalarda bronkoalveolar lavaj sıvısı, serum ve ekshalasyon havasındaki nitrik oksit düzeyleri ile enflamasyon göstergeleri arasındaki ilişki, 2001.
 • Çetinkaya S., Türk Çocuklarında Vücut Kitle indeksi ile ilgili Pilot Çalışma, 2001.
 • Çınar A., Fontan prosedürü uygulanan tek ventrikül fizyolojili hastaların mortalite ve ameliyat sonrası komplikasyonlar yönünden değerlendirilmesi, 2001.
 • Elmas C., Kistik fibrozisli 296 vakanın klinik ve laboratuvar özellikleri, 2001.
 • Işık P., Kabakulak ve kabakulak meningoensefaliti vakalarının retrospektif incelenmesi ve kabakulak meningoensefalitinin işitme üzerine etkileri, 2001.
 • Keskin Ö., İnek sütü allerjisi tanısında yama testinin kullanımı ve in-vitro periferik kan mononükleer hücre sitokin salınımının incelenmesi, 2001.
 • Naçar N., Yenidoğan bebeklerde serum kreatin kinaz, kreatin kin az-MB izoenzimi ve kardiak troponin- T düzeyleri ile ekokardiyografik bulgular arasındaki ilişkiler, 2001.
 • Özaydın E., 8-15 yaş grubunda vitamin D reseptör gen polimorfizmi frekansı ve kemik kitlesi, osteokalsin ve büyüme üzerine etkisi, 2001.
 • Semizel E., Eisenmenger sendromlu hastalarda hematolojik ve hemodinamik parametrelerinin değerlendirilmesi, ve aritmiye yatkınlığın araştırılması, 2001.
 • Şahiner Ü.M., Hacettepe Üniversitesi Çocuk Onkoloji Ünitesi 1971-2000 yılları, malign, solid tümör kayıtları, 2001.
 • Tombakoğlu M., Gebelikte geçici hipotansiyonun yenidoğan sıçan da beyin yapısı ve öğrenme fonksiyonlarına etkisi, 2001.
 • Tekşam Ö., Glukokortikoid ve surfaktan tedavisinin respiratuar distres sendromlu prematüre yenidoğanların akciğer histopatolojisine etkileri, 2001.
 • Turul T., Primer T hücre yetmezlik hastalıklarının tanısında çeşitli uyaranlarla (PHA, ConA, anti-CO3, PMA+iyono) in vitro lenfosit proliferasyon cevapları, 2001.
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr