HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZLERİ (2003)

 • Aytaç S., Kısa süreli yüksek doz metilprednisolonun akut myeloid lösemili çocuklarda konsolidasyon tedavisi sonrası nötrofil sayısı ve nötropenik süreye etkisi, 2003.
 • Çoban B., Çocukluk çağında kronik idiyopatik intrahepatik kolestazisli 51 vakanın (progresif familiyal intrahepatik kolestazis, Alagille sendromu, olası safra asit biyosentez bozukluğu) klinik, laboratuvar, histopatolojik bulguları ve seyirleri, 2003.
 • Çelebi A., Prednizolon tedavisi verilen Duchenne müsküler distrofi vakalarında kas dokusunda immünolojik parametreler ile tedaviye yanıt arasındaki ilişki, 2003.
 • Göktürk B., Hematopoietik kök hücre transplantasyonu yapılan 31 ağır kombine immün yetmezlikli hastanın klinik, immünolojik değerlendirilmesi ve transplantasyon sonrası immün rekonstitüsyon, 2003.
 • Güner Ş.N., Preeklamptik anne bebeklerinde serum granülosit koloni stimüle eden faktör düzeylerinin değerlendirilmesi, 2003.
 • Güneş B., Hiperlipidemili çocuklarda oral L-karnitin kullanımının kan lipid profiline etkisi, 2003.
 • Erdoğan İ., Yenidoğan Bebeklerin Annelerinde Kapiller TSH ile Subklinik Hipotiroidi Taraması, 2003.
 • Kalender S., Akut Poststreptokokkal Glomerülonefrit ve HenochSchönlein Purpura Nefriti Geçirmiş Hastalarda Ambulatuvar Kan Basıncı Monitorizasyonu, 2003.
 • Kandur Y., Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu ve immün yetmezlik tanısı alan hastalarda pnömokok serotiplerine karşı antikor cevabının araştırılması, 2003.
 • Kışlal F., Adolesan ünitesine fiziksel şikayetlerle başvuran hastalarda psikiyatrik belirtilerin taranması, 2003.
 • Konu M., Williams Beuren sendromlu 22 olgunun klinik, nöroradyolojik odyolojik ve sitogenetik bulgularının değerlendirilmesi, 2003.
 • Kuşkonmaz B., Akut kanlı ishal vakalarının klinik ve laboratuvar özellikleri ve bu özelliklerin sulu is hal vakalarıyla karşılaştırılması, 2003.
 • Melek E., Çocuklarda transösofageal elektrofızyolojik çalışma, 2003.
 • Özsarı M., Perinatal mortalitede doğumsal malformasyonlar, 2003.
 • Yaprakçı E., Fenilketonürili hastalarda karnitin metabolizmasının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003.
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr