HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZLERİ (2004)

 • Akcan B., Turner Sendromlu Hastalarda Y Kromozom Dizilerinin Floresan in Situ Hibridizasyon (FISH) Yöntemiyle Belirlenmesi Ve Çölyak Hastalığı Taraması, 2004.
 • Bilginer Y.Y., Juvenil Romatoid Artrit ve Nöroendokrin İmmun Sistem, 2004.
 • Canpolat F.E., Respiratuar Distres Sendromunun Erken Döneminde L-Arjinin Düzeyleri, 2004.
 • Civelek E., Bronşial astmalı çocukların prognozu: Risk faktörlerinin incelenmesi, 2004.
 • Çağdaş Ayvaz D., Çocukluk yaş grubunda prematüre ventriküler kontraksiyonlar ve prognozu, 2004.
 • Çekinmez Kale E., 24-48 Ay Arasındaki Çocuklarda Allerjik Hastalık Semptom Ve Bulgu Prevalansları ile Bunları Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, 2004.
 • Dalgıç F., Kistik Fibrozis'te Uzun Süreli Klaritromisin Kullanımının Akciğerde Enflamasyon ve Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkileri, 2004.
 • Demirbilek H., Çocuk ve adölesanlarda Hashimoto tiroiditinin klinik özellikleri, tedavisi ve prognozunun incelenmesi, 2004.
 • Eifan A., Oto boyacısı çırak adolesanlarda mesleksel astım, 2004.
 • Hasçelik Ş., Çocukluk çağı kalp yetmezliği olgularında NT-proBNP ölçümü, 2004.
 • Küpeli S., Çocukluk çağı nazofarinks karsinornu: 84 vakanın retrospektif analizi, 2004.
 • Soyer Ö.U., Hacettepe Üniversitesi ihsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatrik Nöroloji Ünitesi'ne Başvuran Absans Epilepsili Hastaların Sınıflandırılması ve izlemi, 2004.
 • Tuncel C., Astmalı çocuklarda egzersizle ortaya çıkan bronş daralmasında gastroözefageal reflünün rolü, 2004.
 • Utine G.E., Çocukluk Çağında Parapnömonik Plevral Efüzyonlar: Plevral Enfeksiyon Sürecinde Plevral Sıvının Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri, IL-8, TNF-? ve Nitritin Enflamasyondaki Rolü, 2004.
 • Yıldırım İ.B., Grup A Beta Hemolitik Streptokok Tonsillofarenjiti Tedavisinde Klaritromisin, Amoksisilinklavulanat, Sefprozil ve Benzatin Penisilin G'nin Bakteriyolojik Cevap ve Boğaz Florası Üzerine Etkisinin Karşılaştırması, 2004.
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr