HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZLERİ (2005)

 • Armangil D., Antenatal Kortikosteroidlerin Neonatal Etkileri, 2005.
 • Aydemir Y., Glikojen Depo Hastalığı Tip Ia Hastalarında Kemik Metabolizması ve Santral Sinir Sisteminin İncelenmesi, 2005.
 • Çetinkaya A., Wilson Hastalığında Kemik Mineralizasyonu, 2005.
 • Demir A., Çocukluk çağı primer göğüs tümörleri, 2005.
 • Dida A.J., Son 25 yılda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Patoloji Ünitesi'nde post-mortem incelemesi yapılmış 62 non-immün hidrops fetalis vakasının retrospektif değerlendirmesi, 2005.
 • Dizdar Alyamaç E., Mevsimsel allerjik rinitli çocuklarda deslaratadinin sürekli veya gereğinde kullanımının klinik bulgular ve inflamasyon belirteçleri üzerine etkilerinin araştırılması, 2005.
 • Engiz Ö., Oküloaurikulovertebral Displazi (Goldenhar sendromu) tanılı 31 hastanın klinik, nöroradyolojik, odyolojik ve sitogenetik bulgularanın değerlendirilmesi, 2005.
 • Engür D., Kızamık aşı etkinliğine etki eden faktörler, 2005.
 • Ercan H., Astımda oksidatif stres ve antioksidan enzimlerin genetik varyantları, 2005.
 • Kalkan G., Yaygın değişken immün yetmezliği ve immünglobülin A eksikliği olan hastalarda ve aile fertlerinde kanser riski, 2005.
 • Kazancı E., Kronik akciğer hastalığı olan çocukların takiplerinde kardiyak fonksiyonlarının değerlendirilmesi, 2005.
 • Kılıç İ., Dismenore patogenezinde lökotrienlerin rolü, 2005.
 • Sulemanji M., Obez çocuk ve adölesanlarda kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinden lipid profili, lipoprotein-a ve homosistein düzeylerinin değerlendirilmesi, 2005.
 • Şahin M., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğinin Kronik Hastalığı Olan Çocuklar Tarafından Kullanımının Değerlendirilmesi, 2005.
 • Üçkardeş Y., İlköğretim çocuklarında serum çinko düzeyleri ve çinko desteğinin davranış üzerine etkisi, 2006.
 • Ünal Ş., 1980-2003 Yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesinde lösemi ve Myelodisplastik sendrom tanıları alan hastaların retrospektif analizi, 2005.
 • Varol K.İ., Çocukluk Çağındaki Nefrotik Sendrom İle Atopi ilişkisinin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tezi, Ankara 2005.
 • Yıldırım Ş., Genotipi bilinen hiperfenilalaninemilerde tetrahidrobiyopterin yanıtının değerlendirilmesi, 2005.
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr