1998

ÇOCUK ÜROLOJİSİ
1. Çocuklarda Acil Ürolojik Sorunlar ve Genitoüriner Sistem Travması
2. Sık Rastlanan Genital Problemlere Güncel Yaklaşımlar
3. Çocuklarda Üriner Obstruksiyon
4. Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı
5. Vezikoüreteral Reflü
6. Enürezis Noktürna’ya Ürolojik Bir Bakış Açısı
7. Sünnet
8. Çocuklarda İdrar Kontrolu ve İşeme Disfonksiyonu
9. Miyelodisplaziler ve Nörojenik İşeme Disfonksiyonu
10. Konjenital Ürogenital Malformasyonlar
11. Pediatrist İçin Ürodinaminin Temelleri
12. Pediatrik Ürolojide Sintigrafi
13. Çocuklarda Üroradyolojide Kulanılan Görüntüleme Yöntemleri
14. Çocuklarda Diyaliz Amaçlı Cerrahi Girişimler
15. Çocuklarda Böbrek Nakli

AŞILAR
1. Genel İmmünizasyon İlkeleri
2. Poliomiyelit Aşıları ve Yeni Aşılama Önerileri
3. Boğmaca Aşıları
4. Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (MMR) Aşıları
5. Hemofilus İnfluenza Tip B Aşısı
6. Hepatit B Aşıları
7. Hepatit A Aşısı
8. Varisella Aşısı
9. İnfluenza İmmünizasyonu
10. Kuduz Aşıları
11. Meningokok Aşıları
12. Pnömokok Aşıları
13. Rotavirus Aşıları
14. Tifo Aşıları
15. Sitomegalovirus Aşıları
16. Aday HIV Aşıları
17. Lyme Hastalığı Aşıları
18. Çocukluk Çağı Kombine Aşıları
19. Aşılamada Yan Etkiler
20. Yetişkin ve Adölesan Dönemde İmmunizasyon
21. Gebelikte İmmunizasyon
22. Sağlık Personelinin İmmunizasyonu
23. Seyahatte İmmunizasyon
24. Pasif İmmunizasyon
25. Sosyal Pediatri Yaklaşımı İle Aşılar

DİSLİPİDEMİLER
1. Lipoprotein Metabolizmasına Genel Bakış
2. Ailevi Hiperkolesterolemi
3. Lizozomal Asit Lipaz Eksikliği: Wolman ve Kolesterol Ester Depo Hastalığı
4. Hipertrigliseridemiler
5. Miks Hiperlipidemiler
6. Ailevi Yüksek Dansiteli Lipoprotein (HDL) Metabolizması Baozuklukları
7. Sitosterolemi
8. Sekonder Hiperlipidemiler
9. Kolesterol Taraması
10. Hiperlipoproteinemilerin Moleküler Biyolojisi
11. Hiperlipoproteinemilerde Diyet Tedavisi
12. Hiperlipoprotenemilerde İlaç Tedavisi
13. Ateroskleroz ve Kalp Hastalığı
14. Pankreatit

HEPATİTLER
1. Hepatit A Virusu ve Hepatit A
2. Hepatit B Virus Enfeksiyonu
3. Kronik Hepatit B: Klinik, Laboratuar Bulguları ve Tedavi
4. Delta Virusu
5. Hepatit C
6. Hepatit E
7. Hepatit G
8. Granülomatöz Hepatitler
9. Otoimmun Hepatitler
10. Hipertransaminazemiye ve Hepatomegaliye Neden Olan Viral Hepatit Dışı Nedenler
11. Hepatotoksisite

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr