2000

ISHAL
1. Dünyada ve Türkiyede ishalli hastalıklar
2. İshal patogenezi
3. Bakteriyel gastroenteritler
4. Viral gastroenteritler
5. Besin zehirlenmeleri
6. Sekretuvar ishaller
7. İnce barsakta bakteriyel overgrowth
8. İntraktıbl diyare
9. Persistan ishal:tanı, tedavi, önleme
10. Kısa barsak sendromu
11. Protein kaybettiren enteropati
12. Disakkaridaz eksikliğine bağlı ishaller
13. Çocukluk çağı ishallerine sekonder olarak gelişen geçici glukoz intoleransı
14. İshalli çocuğa yaklaşım
15. Ağızdan sıvı tedavisinde yenilikler
16. İshal ve antibakteriyel tedavi
17. Gastrointestinal sistem hastalıklarında probiyotik kullanımı

TARAMALAR I
1. Toplum taramaları
2. Yenidoğanlarda metabolik hastalık taramaları
3. Yenidoğanda fenilketonüri ve hiperfenilalaninemilerin taranması
4. Fenilketonüri dışında diğer bazı aminoasit metabolizması bozukluklarının taranması
5. Sağlam çocuk merkezlerinde taramalar
6. Galakatozemi taraması
7. Biotinidaz eksikliği
8. Üre siklus bozukluklarında tarama
9. Yağ asidi oksidasyon bozukluklarında tarama
10. Mukopolisakkaridozlarda tarama
11. Sfingolipid depo hastalıklarında tarama
12. Prelizozomal metabolik hastalıklar, konjenital glikozilasyon bozukluklarında tarama
13. Pürin ve primidin metabolizması bozukluklarında tarama
14. Yenidoğanların metabolik taramalarında yeni bir teknoloji: Tandem-mass spektrometri

TARAMALAR II
1. Yenidoğanlarda organik asidemi taraması
2. Alfa-1 antitripsin eksikliğinde tarama
3. Konjenital hipotiroidizm için yenidoğan taranması
4. Konjenital adrenal hiperplazi taraması
5. Kardiyovasküler hastalıklarda tarama
6. Hipertansiyon taraması
7. Kanser taraması
8. Hepatit B taraması
9. Hepatit C virüs taraması
10. Wilson hastalığında tarama
11. Helikobakter pilori taraması
12. Çocuklarda çölyak hastalığı taraması
13. Kistik fibroziste tarama
14. Hemoglobinopati taramaları
15. Pediatrik nörolojide yenidoğan taramaları
16. Adölesan döneminde uygulanan taramalar
17. Toksik taramalar
18. Çocuklarda işitme taramaları ve odyolojik değerlendirmeler
19. Çocuklarda görme taramaları
20. Kromozom anomalileri içi prenatal tarama
21. Frajil x sendromu için tarama yöntemleri
22. Taramalarda yeni teknolojiler
23. Genetik taramalar ve etik

DERMATOLOJİ
1. Topikal Kortikosteroid kullanımı
2. İlaç erüpsiyonları
3. Nevüsler
4. Konjenital hemanjiomlar
5. Genodermatozlar
6. Sifiliz
7. Psöriazis
8. Derinin paraziter hastalıkları
9. Derinin mantar hastalıkları
10. Derinin bakteriyel hastalıkları
11. Derinin viral hastalıkları
12. Kontakt dermatit
13. Atopik dermatit
14. Seboreik dermatit
15. Akne vulgaris
16. Alopesi areata

ADÖLESAN
1. Adölesan hastaya yaklaşım
2. Adölesan dönemde fiziksel büyüme ve cinsel gelişme
3. Pubertenin endokrin yönü
4. Puberte bozuklukları
5. Pubertede kemik gelişimi
6. Pubertal jinekomasti
7. Meme hastalıkları
8. Hipertrikozis ve idiopatik hirsutizm
9. Adölesanda jinekolojik sorunlar
10. Ergenlik döneminde psikolojik gelişim özellikleri
11. Okul sorunları, öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği, ve hiperaktivite bozukluğu
12. Cinsel kimlik gelişimi ve bozuklukları, cinsel kötüye kullanma
13. Ergenlerde yeme bozuklukları: anoreksiya nevroza ve bulimiya nevroza
14. Enürezis nokturna
15. Adölesanda ortopedik sorunlar

OBEZİTE
1. Obezitenin tanımı ve prevalansı
2. Enerji homeostazı
3. Enerji metabolizmasının düzenlenmesinde hormonların ve nörotransmitterlerin rolü
4. Obezitenin sınıflandırılması ve klinik özellikleri
5. Vücut ağırlığının düzenlenmesinde genetik faktörler
6. Obezitenin endokrin sonuçları
7. Obezite ile giden sendromlar
8. Çocukluk yaşı obezitelerinde tedavi
9. Pediatrik obezite ve egzersiz
10. Obezitede ilaç tedavisi
11. Obezite tedavisinde cerrahinin yeri
12. Çocuk ve ergenlerdeki obezitenin psikososyal yönleri
13. Obezite ve yaşam kalitesi
14. Obezitenin komplikasyonları

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr