2004

PEDİATRİK KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1
1. Pediatrik otolaringoloji
2. Pediatrik kulak hastalıkları, aürikula ve dış kulak hastalıkları
3. Orta kulak hastalıkları
4. İç kulak hastalıkları
5. Çocukluk çağında vertigo
6. Çocuklarda tinnutus

PEDİATRİK KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI II
1. Çocuklarda solunum yolu problemleri
2. Tonsil ve adenoid enfeksiyonları
3. Çocukluk çağı sinüzitleri
4. Çocuklarda tıkayıcı(obstrüktif) uyku apnesi sendromu
5. Çocuklarda trakeotomi
6. Konjenital boyun kitleleri
7. Menenjit ve sensörinöral işitme kaybı

LÖSEMİLER
1. Löseminin tarihsel geçmişi
2. Lösemide epidemioloji, tanısal yaklaşım ve sınıflandırma
3. Hematolojik malign hastalıkların moleküler yapısı
4. Akım sitometrisi(Flow cytometri) ile lösemide immünfenotiplendirme
5. Alut lenfoblastik lösemi
6. Akut miyeloblastik lösemi
7. Kronik miyeloid lösemi
8. Miyelodisplastik sendrom
9. Çocukluk çağı hematolojik malignitelerinde hematopoetik kök hücre nakli endikasyonları
10. Akut lösemiye bağlı erken ve geç komplikasyonlar
11. İmmün yetmekliklerde ve lösemide aşılama ilkeleri
12. Lösemide psikososyal yaklaşım

ÇOCUK CERRAHİSİ 1-2
1. Çocuk cerrahisine giriş
2. Cerrahi vakalarda sıvı elektrolit ve asid baz dengesi
3. Hastaneler arası hasta transportu
4. Yenidoğanda solunum sıkıntısı yapan nedenler
5. Yenidoğanda karın duvarı ve göbek anomalileri
6. Yenidoğanda üst sindirim kanalını ilgilendiren sorunlar
7. Yenidoğanda bağırsaklarla ilgili sorunlar
8. Yenidoğanda mekonyumla ilgili sorunlar
9. Bakteriyal peritonit ve nekrotizan enterokolit
10. Anorektal anomaliler
11. Nöronal intestianl malformasyonlar ve gelişim bozuklukları
12. Yenidoğan ve infantta safra yolları patolojileri
13. Hangi yenidoğanlar idrar yolları anomalileri yönünden incelenmelidir.
14. Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu
15. Vezikoüreteral reflü
16. Çocuklarda ürodinami
17. Çocuklarda sık görülen cerrahi hastalıklar
18. Karın ağrısı
19. Rektal kanamalar
20. Çocuklarda boyun kitleleri
21. Karın kitleleri
22. Çocuklarda karaciğer kitleleri
23. Yenidoğan ve infantta interseks anomalileri
24. İnterseks olgularına cerrahi yaklaşım
25. Fetal cerrahi
26. Çocuk ve travma
27. Karın travmaları
28. Çocuklarda posterior üretra yaralanmaları
29. Pediatrik endoskopik cerrahi
30. Parenteral beslenme
31. Çocuk anestezisi
32. Yanıklar

NÖROMETABOLİK HASTALIKLAR
1. Pediatristin nörometabolik hastalığı olan hastaya yaklaşımı
2. Nöronal seroid lipofuksinozis
3. Doğuştan metabolik hastalarda EEG bulguları ve klinik değeri
4. Megalensefali ile giden nörometabolik hastalıklar ne lökodistrofilerde yeni gelişmeler
5. Dejeneratif metabolik hastalıklarda radyolojik görüntileme
6. Peroksizomal hastalıllşar
7. Nörometabolik hastalılarda tanı ve tedavi
8. Bazı nörometabolik hastalıların tanısında beyin omurilikl sıvısı(BOS) incelemelerinin yeri
9. Prenatal tanı ve nörometabolik hastalıklar
10. Konjenital glikolizasyon bozuklukları
11. Mitokondriyal hastalılar
12. Kalıtsal metabolik hastalıklarda beslenme,
13. Elektrolit bozukluklarında ortaya çıkan nörolojik durumlar

PREBİYOTİKLER, PROBİYOTİKLER, SİNBİYOTİKLER
1. Pre-, pro- ve sinbiyotikler
2. Normal bağırsak florası
3. Pre-, pro- ve sinbiyotikler ve immün sistem
4. Alerjik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde prebiyotikler
5. Akut gastroenteritlerin önlenmesi ve tedavisinde pre-, probiyotikler
6. Laktoz intoleransı ve pre-, pro- ve sinbiyotikler
7. İnflamatuvar barsak hastalıklarında pre- ve probiyotikler
8. Probiyotik ajanlar ve enfeksiyon hastalıkları
9. H.pylori ve prebiyotikler
10. Hepatit ensefalopati ve pre- ve probiyotikler
11. Ürogenital sistem hastalıklarında probiyotiklerin yeri
12. Pre- ve probiyotiklerin plazma lipid düzeylerine etkisi
13. Juvenil RA ve pre-, pro- ve sinbiyotikler
14. Kanserin önlenmesinde pre-, pro- ve sinbiyotikler
15. Pre-, probiyotikler ve prematüreler
16. Diş çürüğünün önlenmesinde pre- ve probiyotikler
17. Yoğun bakım hastalarında pre-, pro- ve sinbiyotikler
18. Anne sütü gerçek bir işlevsel besin

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr