2010

2010 YILI KATKI SAYILARI

PULMİNOLOJİ 1:
Dünyada ve Türkiye’de Pediatrik Pulmonolojinin Gelişimi, Pulmonolojide Sık Görülen Semptomlar, Akciğer Hastalıklarında Tanısal Yöntemler,  Akciğer Görüntülemesi, İnterstisyel Akciğer hastalıkları, Surfaktan Metabolizmasının Kalıtsal Bozuklukları, Kistik Fibrozis, Akciğerin Nadir Hastalıkları

PULMİNOLOJİ 2 :
Akut Bronşiyolit, Toplumda Gelişen Pnömoni, Bağışıklığı Baskılanmış Çocuklarda Pnömoni Tanı ve Tedavisi, Hastanede Gelişen Pnömoniler, Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Sonrası Görülen Sekeller: Bronşiyolitis Obliterans, Çocukluk Çağı Akciğer Tübwerkülozu, Hidatik Kist Hastalığı, Plevra Hastalığı

PULMİNOLOJİ 3 :
Hışıltı ve Fenotipleri, Çocuklarda Astım Atağı ve Tedavisi, Gastroösefageal reflü Hastalığı ve Solunum Sistemine Etkileri, Yutma Disfonksiyonu ve Solunum Sistemine Etkileri, Yabancı Cisim Aspirasyonu, Kronik Solunum Yetmezliği ve Tedavisi, Uykuda Solunum Bozuklukları, Primer Siliyer Diskinezi, Çocukluk Çağında Primer Akciğer Tümörleri, Pulmoner Noroendokrin Sistem, Prematürenin Kronik Akciğer Hastalığı, Akciğerin Konjenital Anomalikleri, Cerrahi Akciğer ve Solunum Yolu Hastalıkları

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI 1 :
Pulsuz Dilekçe, Çocuk İstismar ve İhmali, Tanım ve Risk Faktörleri, Çocuk Acil Ünitesi’nde İstismar ve İhmal Vakalarının Tanınması ve uygun Yaklaşım, Çocuk İstismar ve İhmalinde Bir Risk etmeni Olarak Aile, Ulusal ve Uluslar Arası Hukukta Çocuk İstismarı ve İhmali, Çocuk İstismar ve İhmalinin Önlenmesinde Çocuk Hekiminin Rolü, Çocuk İstismar ve İhmalinin Uzun Süreli Biyopsikososyal Etkileri, Adolesanlarda Cinsel İstismar ve Pediatrisin Rolü, Kafa Travması ve Çocuk İstismarı, Çocuk İstismar ve İhmalinin Ortopedik Yönleri

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI 2 :
Munchausen By Proxy Sendromu, Duygusal İstismar ve İhmal, Çocuk İstismar ve İhmal Vakalarında Çok Disiplinli Yaklaşım ve Çocuk Koruma Ekipleri, Çocuk İstismar ve İhmallerinde Psikososyal Yaklaşım, Çocuk İstismar ve İhmalinde Sosyal Çalışma ( Sosyal Hizmet ) , Cinsel İstismar ve Çocuk ruh Sağlığı, Çocuklar Arası Şiddet ve Önlenmesi, Ani Bebek Ölümü mü? İnfantisit mi? Patolojik Perspektif, Fiziksel Çocuk İstismarı, Adolesanlarda Fiziksel ve Duygusal İstismar

ROMATOLOJİ:
Herediter otoenflamatuar Hastalıklar, juvenil İdiopatik Artrit, Sistemik Lupus eritematozus Patogenezi ve Lupus Nefriti Sınıflandırması, Kawasaki Hastalığı, juvenil Dermatomiyozit, Çocukluk Çağında Vaskülitler, Skleroderma

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr