Projeler

Dr. İ. Özalp, Dr. T. Coşkun, 2000, Çocuk Metabolizma Ünitesi
"Tandem Mass Spektrometresi ile Yenidoğan Bebeklerde "Kitlesel", Semptomik Çocuklarda "Seçici" Olarak Doğuştan Metabolizma Hastalıklarının Taranması" (güdümlü proje).

Dr. Ç. Altay, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2000
"Hemoglobinopati tarama ve anormal hemoglobinlerin tanı ve identifikasyonu, Hemoglobinopatilerin tanısının tek bir sistemde birleştirilmesi".

Dr. S. S. Yalçın, Sağlam Çocuk Ünitesi, 2000
"Sadece Anne Sütü Alan Bebeklerde Maternal Demir Suplenmantasyonunun Bebeklerde Demir Eksikliği Anemisini Önlenmesinin Rolü"

Dr. A. Yüce, Çocuk Gastroenteroloji Ünitesi, 2000
"Wilson Hastalarında Moleküler Genetik Analiz Yöntemlerle Mutasyonların Belirlenmesi ve Bu Yöntemle Presemptomatik Hasta Kardeşlerin Tanımlanması"

Dr. G. Kale, Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2000
"Gebelik Dönemindeki Geçici Hipotansiyonun Yenidoğan Beyin Morfolojisi ve Bilişsel Fonksiyonlarına Etkisi"

Dr. Ş. Yiğit, Neonatoloji Ünitesi, 2000
"Yenidoğan Döneminde Konjunktivit, Proflaksi Gerekli mi?

Dr. Ö. Sanal, Pediatrik İmmünoloji, 2000
"B Hücre Yokluğu ile Giden, Hipogamaglobinemili Hastalarda Btk Mutasyonlarının Araştırılması, Taşıcıların Saptanması Prenetal Tanı"

Dr. M. Çetin, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2000
"Familyal Selektif Vitamin B12 Eksikliğinin Cubilin ile İlişkisi"

Dr. Ş. Güçer, Dr. S. Özen, Pediatrik Nefropatoloji, 2000
"Lupus Nefriti ve Henoch-Schönlein Nefriti Patogenizinde Apoptozis ve Heat_Shock Proeini HS-70’in Rolü ve Bu Faktörlerin Prognoz Üzerine Etkileri: Bir Klinikopatolojik İmmunohistokimyasal Karşılaştırmalı Çalışma"

Dr. İ. Tezcan, Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2000
"İleri Peridondal Harabiyet Olan Bireylerde Diş Eti Oluğu İnterlökin-1 Beta (İL-1ß) ve Tümör Nekrozis Faktör-Alfa (TNF?) Düzeyleri ve Sitokin Polimorfizminin İncelenmesi"

Dr. F. Gümrük, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2000
"Değişik Anemi Türlerinde ve Siyanotik Konjenital Kalp Hastalığında Periferik Kan Lenfositlerinin Yüzeyinde Transferin Seseptör Ekspresyonu"

Dr. A. Gürgey, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2000
"L-Asparaginazın Endotelin Üzerinde Etkisi"

Dr. A. N. Akarsu, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2000
"Kraniofasiyal Bölgenin İlerleyici Damarsal Malformasyonunda Gen Haritalaması"

Dr. A. Dursun, Metabolizma ve Beslenme Ünitesi, 2000
"Türk "Maple Syrup Urine" Hastalarında Mutasyon ve Polimorfizmlerin Saptanması"

Dr. E. Özyürek, Dr. M. Çetin, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2001
"TTV (Transfüzyon Transmitted Virus) prevalansının transfüzyon sayısı ile ilişkisi".

Dr. S. Özen, Pediatrik Nefroloji Romatoloji Ünitesi, 2001
"Çocukluk Çağı Vaskülitlerinde Bakteryel Antijenlerin Yeri"

Dr. N. Kandemir, Pediatrik Endokrinoloji Ünitesi, 2001
"Adrenal Yetmezlik Tanısında Düşük Doz ACTH Testinin Diğer Tanısal Testler İle Karşılaştırılması"

Dr. N. Beşbaş, Pediatrik Nefroloji Ünitesi, 2001
"Deneysel Poliferatif Glomeruulonefrit Modelinde MCP-1 ve Reseptörlerinin Rolü ile Sikloporin A’nın Yeri"

Dr. G. Hiçsönmez, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2001
"Yüksek Doz Metilprednizolon Alan Akut Myeloid Lösemili (AML) Hastalarda DR-nm23 Gen Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi"

Dr. U. Özçelik, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi, 2001
"Pnömonide Etken Mikroorganizmanın Tespitine Yönelik Kan ve Ampiyem Sıvısında Kültür ve PCR Yöntemlerinin Karşılaştırılması"

Dr. H. Topaloğlu, Pediatrik Nöroloji Ünitesi, 2001
"Prednizolon Verilen Duchenne Muskuler Distrofi Vakalarında Kas Dokusunda İmmünolojik Parametreler ile Tedaviye Yanıt Arasındaki İlişki"

Dr. D. Anadol, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi, 2001
"Çocuklarda Nedeni Bilinmeyan Bronşektazilere Karşı Genetik Yatkınlıkta TAP-1 ve TAP-2 Gen Polimorfizminin Rolünün Belirlenmesi"

Dr. Ş. Yiğit, Neonatoloji Ünitesi, 2001
"Preeklamptik Anne Bebeklerinde Kord Kanında G-CSF Düzeyleri"

Dr. B. Anlar, Pediatrik Nöroloji Ünitesi, 2001
"Gebelik Dönemindeki Geçici Hipotansiyonun Yenidoğan Sıçanda Beyin Yapısına Etkisi"

Dr. A. Bulun, Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2001
"Deneysel Pyelonefritte Skar Gelişiminde TGF-ߒnın Rolü ve ACE İnhibitörlerinin Skar Gelişimini Önlemedeki Etkisi"

Dr. D. Orhan, Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2002
"Wilms’ Tümöründe immünhistokimyasal inos, NM23 ve P-Glikoprotein ekspresyonunun patogenez ve tümör progresyonundaki rolü, klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi ve kemoterapiye cevabın belirlemesindeki önemi (üniversite projesi).

Dr. İ. Karnak, Pediatrik Cerrahi, 2002
"Ülkemizde cerrahi tedavi gerektiren hastalıklara bağlı bebek ölümlerinin azaltılması"
(güdümlü proje).

Dr. D. Orhan, Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2002
"Çocuklarda adrenokortikal adenom-karsinom ayrımında mRNA in situ hidridizasyonun rolü"
(güdümlü proje)

Dr. D. Orhan, Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2002
"Nöroblastomada floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemi ile telomer analizinin patogenez, prognoz ve tedavi ile korelasyonu"
(güdümlü proje).

Dr. G. Balta, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2002
"Fankoni anemi hastalarının komplemantasyon gruplarının tayini ve grup A’da bulunan hastalarda FANCA geninde mutasyon analizi"
(güdümlü proje).

Dr. S. Özkutlu, Pediatrik Kardiyoloji, 2002
"Pediatrik hastalalarda taşınabilir renkli dopplerli ve intrakardiak ekokardiyografi kullanımı"
(güdümlü proje).

Dr. O. İ. Özcebe, Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2002
"Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Kişilerde Manuel Olarak ve Otomatik Olarak Yapılan Eritrosit Deplesyonunun Karşılaştırılması"

Dr. K. Yurdakök, Sağlam Çocuk Ünitesi, 2002
"Pasif Sigara İçiciliğinin Anne Sütü Alan ve Almayan Bebeklerin Sağlığına ve Serum Antioksidan Düzeylerine Etkisi"

Dr. B. Talim, Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2002
"Çocukluk Çağı İnflamatuar Myofibroblastik Tümörlerinde İmmünhistokimya ve Ploidi ile Prognoz İlişkisi"

Dr. Ş. Güçer, Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2002
"Çocukluk Çağı Non–Hodgkin Lenfomaları, Hodgkin Hastalığı’ında İmmunofenotiplendirme, BCL-1, BCL-2 ve BCL-6 Ekspresyonu ve Prognoz İlişkileri"

Dr. A. N. Akarsu, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2002
"Kraniyomaksillofasiyal Anomalilerde Moleküler Tanı"

Dr. A. Gürgey, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2002
"Trombozlu Türk Çocuklarında Protromblu 20209 Mutasyonunun Önemi"

Dr. G. Adalıoğlu, Pediatrik Allerji Ünitesi, 2002
"Lipopolisakkarit Yanıtını Belirleyen Genetik Varyantların Astma Tanısı ve Astma Fenotipleri ile Etkisi"

Dr. Ö. Kalaycı, Pediatrik Allerji Ünitesi, 2002
"Th1, Th2 ve Nötrofil Aracılıklı Gelişen Akciğer Hastalıklarında Egzersizle Ortaya Çıkan Bronkokonstriksiyonun Patogenzinde Kemokinlerin Rolü"

Dr. A. Özön, Pediatrik Endokrinoloji Ünitesi, 2002
"Polikistik Over Sendromlu Adölesanlarda, Metforminin, Ovülasyon, Hiperandrojenizm ve Hiperinsülinizm Üzerine Etkisi"

Dr. A. Tuncer, Pediatrik Allerji Ünitesi, 2002
"Mevsimsel Allerjik Rinitli Çocuklarda Allergoid İmmünoterapinin Klinik ve İmmünolojik Etkilerinin Araştırılması"

Dr. S. Aysun, Pediatrik Nöroloji Ünitesi, 2002
" Hipoksi-İskemi Modelinde Nöron Ölüm ve Yaşam Yolları"

Dr. M. Tuncer, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2002
"Steroid’in İnsan Akut Myeloid Hücre Hatlarında nm23-H1, cmyc, c-myb, junB, bcl-2 ve p53 gen ekspresyonu, apoptozis ve Farklılaşma Üzerindeki Etkisi"

Dr. F. Ersoy, Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2002
"Enfeksiyona Eğilimi Olan Çocuklarda Toll-Like Reseptor 4 Polimorfizminin Araştırılması"

Dr. Ö. Sanal, Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2002
"Lenfosit Yüzeyinde IL-12 Reseptör ß1 Ekspresyonunun Flow Sitometri İle Gösterebilme Yönteminin Kurulması ve Dissemine BCG ve Non-Tüberküloz Mikobakteri Enfeksiyonu Olan Hastalar ve Aile Fertlerinin IL-12R Eksikliği Yönünden Taranması"

Dr. S. S. Yalçın , Sağlam Çocuk Ünitesi, 2002
"Karnitin Desteğinin Protein ya da Enerji Malnütrisyonlu Sıçan Modellerinde Yakalama Büyümesi ve Serum Leptin Düzeyleri Üzerine Etkisi"

Dr. Ö. Sanal, Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2002
"Flowsitometri ile Kronik Granulomatoz Hastalığın Tanısı, X-Linked ve Otozomal Resesif (p47) Formunun Ayrımının Yapılması, X-Linked Formda Hasta Yakınlarının Taşıyıcılık Durumunun ve X-İnaktivasyon Düzeyinin Saptanması"

Dr. U. Özçelik, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi, 2002
"Kistik Fibrozisli Hastaların Otopsilerinden Elde Edilen Doku Örneklerinde Apopitozisin Araştırılması"

Dr. E. B. Şekerel, Pediatrik Allerji Ünitesi, 2003
"Bronşial astmalı çocuklarda solunum fonksiyonlarının uzun süreli izlemi: Tedavi ve risk faktörlerinin etkilerinin araştırılması"
(Güdümlü araştırma projesi)

Dr. İ. Tezcan, Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2003
"Transplantasyon amacı ile yapılan moleküler HLA çalışmalarının görüntülerinin arşivlenmesi"

Dr. A. Alikaşifoğlu, Pediatrik Endokrinoloji Ünitesi, 2003
"Obez Çocuklarda Glukoz Metabolizması ile Serum Adiponektin ve TNF Arasındaki İlişkinin Araştırılması"

Dr. Ş. Yiğit, Neonatoloji Ünitesi, 2003
"Erken Membran Rüptürü İle Komplike Bebeklerin Kord Kanı ve Bronkoalveolar Lavaj Sıvılarındaki Proinflamatuar ve Anti- İnfglamatuar Sitokin Düzeyleri Ele Respiratuvar Komplikasyonların Korelasyonu"

Dr. G. Tekinalp, Neonatoloji Ünitesi, 2003
"Mekonyumla Boyalı Amniotik Sıvısı Olan Yenidoğanların Kord Kanında Vasküler Endotelyal Growth Faktör Düzeyinin Belirlenmesi"

Dr. A. Varan, Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2004
"Retinoblastoma Tanısı Alan Hastalarda Moleküler Genetik Analizler"

Dr. N. Kiper, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi, 2004
"Bronşiyal Hiperreaktivitesi Olan Kistik Fibrozis ve Bronşektazili Hastalarda Balgam Nitrik Oksit Metabolitleri ve İnflamatuar Sitokin Profilinin Belirlenmesi"

Dr. G. Tekinalp, Neonataloji Ünitesi, 2004
"Respiratuar Distres Sendromu Olan Bebeklerde Surfaktan Tedavisi Öncesi Fibrinolitik Aktivitenin Değerlendirilmesi"

Dr. M. Yurdakök, Neonatoloji Ünitesi, 2004
"Yenidoğan Respiratuvar Distresi İle NOS3 ve Ace Genetik Plimorfizmlerinin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
 
Dr. B. Bayrakcı, Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi, 2005
"ECMO (Extracorporeal membran oxigenation) sistemi kullanarak yoğun bakım ünitesinde yapay organ-yaşam destek ünitesi kurulması"
Alt yapı proje önerisi.

Dr. E. Tunçbilek, Genetik Ünitesi, 2005
"Down Sendromlu Bireylerde Aterosklerozdan Koruyucu Genetik Faktörlerin Araştırılması"

Dr. M. Alikaşifoğlu, Genetik Ünitesi, 2005
"X-Linked Mental Retardasyonlu (MRX) Hastaların Genomik Yöntemlerle Araştırılması"

Dr. D. Aktaş, Genetik Ünitesi, 2005
"Kantitatif Flöresan PCR(QF-PCR) İle Kromozomal Anöploidilerin Hızlı Prenatal Tanısı"

Dr. K. Boduroğlu, Genetik Ünitesi, 2005
"İdiopatik Mental Retardasyonlu Çocuklarda Multiproble Telomerik FISH Uygulamalarıyla (MT-FISH) Subtelomerik Kromozom Anomalilerinin Taranması"

Dr. A. Gürgey, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2005
"Dissemine Intravasküler Koagulasyonlu Çocuk Hastalarda Plazma TAFİ Aktivitesi ve TAFİ Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi"

Dr. S. Yetgin, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2005
"Akut Lenfositli Çocuk Hastalarda Tedavi Ardından Nörokognitif ve Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirmesi"

Çocuk Acil Poliklinik ve Çocuk Genel Poliklinik, 2007"
"1975- 2005 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde Yatırılarak İzlenen Zehirlenme Vakalarının Analizi"

Çocuk Acil Poliklinik ve Çocuk Genel Poliklinik, 2007
"Çocuk Acil Ünitesine Kabul Edilen Hastaların Kanada Triaj Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi"

Çocuk Acil Poliklinik ve Çocuk Genel Poliklinik, 2007
"Fast Track" Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi"

Çocuk Acil Poliklinik ve Çocuk Genel Poliklinik, 2007
"Karbon Monoksit Zehirlenmelerinde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Kısa ve Uzun Süreli Sonuçlarının Değerlendirilmesi"

Çocuk Acil Poliklinik ve Çocuk Genel Poliklinik, 2007
"Üç Yaş Altında Travma Nedeniyle Başvuran Çocuklarda "Screening Index for Child Abuse" Skorunun Çocuk İstismarı Vakalarını Tespit Etmedeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi."

Çocuk Acil Poliklinik ve Çocuk Genel Poliklinik, 2007
"Ateş Nedeniyle Çocuk Acil Ünitesine Başvuran Hastalar Arasında Yanlış Antipiretik Uygulama Sıklığının ve Nedenlerinin Belirlenmesi."
 
Çocuk Acil Poliklinik ve Çocuk Genel Poliklinik, 2007
"Çocuk Acile Parasetamol Zehirlenmesi Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi."

Çocuk Acil Poliklinik ve Çocuk Genel Poliklinik, 2007
"Krup Nedeniyle Başvuran Hastalarda Oral Deksametazon, Metil Prednizolon ve/veya Soğuk Buhar Etkinliğinin Değerlendirilmesi"

Çocuk Acil Poliklinik ve Çocuk Genel Poliklinik, 2007
"Çocuk Acile Ev Kazaları Nedeniyle Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi."

Çocuk Acil Poliklinik ve Çocuk Genel Poliklinik, 2007
"Hiperbarik Oksijen Tedavisi Alan Çocuklarda Oksidatif Hasar Olup Olmadığının Belirlenmesi."

Pediatrik Endokrinoloji Ünitesi, 2007
"Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuk ve Adölesanlarda Esnek İnsülin Tedavisi"

Pediatrik Endokrinoloji Ünitesi, 2007
"Kombine Hipofizer Hormon Eksikliği Olan Türk Çocuklarında PROF-1, HESX1 Gen Mutasyonu Sıklığı ve Genotip-Fenotip İlişkisi."

Pediatrik Endokrinoloji Ünitesi, 2007
"Gestasyon Yaşına Göre Düşük Doğum Ağırlığı İle Doğan Prepubertal Yaş Grubundaki Çocukların İnsülin Direnci Açısından Değerlendirilmesi."

Pediatrik Endokrinoloji Ünitesi, 2007
"Uzun Süreli Glukokortikoid Kullanan Konjenital Adrenal Hiperplazili Hastalarda KMD Değerlendirilmesi"

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Türkiye’de Serogrup C Meningokok Enfeksiyonlarının Seroprevalansı ve İnvazif Meningokok Enfeksiyonlarının Sürveyansı: Çok Merkezli, Prospektif Çalışma"

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Sağlıklı 0-70 Yaş Grubu Türk Populasyonunda N.meningitidis Serogrup A, C, W135 ve Y’a Karşı Serogrup Spesifik IgG Seviyelerinin Tetraplex MultiBead System Kullanılarak Tespiti."

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Türk Çocuklarında Taşıyıcılık ve İnvazif Hastalık Yapan N.meningitidis Suşlarının Serogrup, Serotip ve Serosubtip Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi."

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Türkiye’de 5 Yaşından Küçük Çocuklarda Rotavirus Gastroenterit (RVGE) Hastalık Yükünü Tahmin Etmek İçin Çok Merkezli Hastane Bazlı Bir Gözetim."

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Çocuklarda İki Haftadan Uzun Süren Öksürük ve Astım Ataklarında Bordetella Pertussis ve Bordetella Parapertussis’in Rolünün Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Değerlendirilmesi."

Dr. A. B. Cengiz, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Çocuklarda Boğmaca Tanısında Seroloji, Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Karşılaştırılması."

Dr. İ. Yıldırım, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Karbapenem Dirençli ve Seftazidim Dirençli Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında Metallo-Beta-Laktamaz Geninin (bla-ImP) Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Tespiti."

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Sağlıklı Türk Popülasyonunda HAV Seroprevalansı."

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Sağlıklı Türk Çocuklarında Salmonella Seroprevalansı."

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Sağlık Çalışanlarında Yüzük Kullanımının El Hijyeni Üzerinde Etkisi."

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Akılcı Antibiyotik Kullanımı Çok Merkezli, Nokta Prevalans Çalışması."

Dr. H. Tezer, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"CMV Hastalarının Epidemiyolojik ve Serolojik Değerlendirmesi."
 
Dr. A. B. Cengiz, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"EBV Serolojisi Pozitif Olan Hastaların Retrospektif Demografik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi."

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Avian İnfluenza Vakaları Ve Temaslılarda Serolojik Cevap."

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Sağlıklı Türk Bebeklerinde 2-3-4 Aylık Birincil Çizelgede DtaP-IPV-HB-PRPT Kombine Aşısının Pentaxim TM Ve Engerix® İle Karşılaştırmalı İmmünojenisitesi."

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Doğu Avrupa Ve Türkiye’de İnvazif Pnömokok Hastalığı Hastalık Yükü; Uluslararası Katılımlı, Çok Merkezli Prospektif Çalışma."

Dr. M. Ceyhan, Pediatrik Enfeksiyon Ünitesi, 2007
"Türkiye’de İnvazif Pnömokok Hastalığına Yol Açan Serotiplerin Tespiti."

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Kronik Hepatit B Tedavisinde Lamivudin, İnterferon Ve Kombine Tedavilerin Karşılaştırılması."

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Niemann-Pick Ve Gaucher Hastalarında Mutasyon Araştırılması"

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Eradikasyon Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması."

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Siroz Hastalarında Hepatopulmoner Tutulum."

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Kronik Hepatit C’de İnterferon Ve Ribavirin Kombinasyon Tedavisi"

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Antibiyotik Hassasiyetlerinin Değerlendirilmesi."

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Wilson Hastalarında Mutasyon Araştırması"

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"İBH’da mutasyon sıklığının araştırılması"

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Steatohepatitte Vitamin E Tedavisi"

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Çölyak Hastalarında FMF Mutasyon Sıklığı"

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Wilson Hastalarında Kemik Mineralizasyonuna Çinkonun Etkisi"

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Otoimmün Hepatitte İv Bolus Steroid Tedavisinin Standart Tedavi İle Karşılaştırılması"

Dr. H. Özen, Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Çocuklarda Ösefageal Varis Kanamasının Primer Ve Sekonder Önlenmesinde Ösefegeal Varis Band Ligasyonu İle Band Ligasyonu Ve Propranolol Kombine Tedavisinin Karşılaştırılması."

Dr. A. Yüce, Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"IFN-? Tedavisine Yanıt Veren Ve Vermeyen Kronik Hepatit B’li Hastalarda IL-12Rß2 Gen Polimorfizmi Ve Sitokin Özelliklerinin Değerlendirilmesi."
 
Dr. H. Özen, Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Çocuklarda Gastroösefegeal Reflü Hastalığının Tanısında Ösefageal Multikanal İntraluminal İmpedans-pH Yöntemi İle Reflü Sintigrafisinin Karşılaştırılması"

Dr.İ. Temizel, Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 2007
"Çocuklarda Perkütan Endoskopik Gastrostominin Mide Miyoelektrik Aktivitesine Etkisinin Elektrogastrografi İle Değerlendirilmesi"
 
Genetik Ünitesi, 2007
"Frajil X Sendromlu Hastaların Kardiyolojik, Oftalmolojik, Odyolojik, Nörolojik, Psikolojik Değerlendirilmeleri."

Genetik Ünitesi, 2007
"QF-PCR İle Kromozomal Anöploidilerin Hızlı Prenatal Tanısı"
 
Genetik Ünitesi, 2007
"Etiyolojisi Belirlenememiş Mental Retardasyonu Olan Hastalarda Sendromik Olmayan X’e Bağlı Mental Retardasyonlarla İlişkili Mutasyonların Araştırılması"
 
Genetik Ünitesi, 2007
"Prader-Willi Sendromu Ve Angelman Sendromu Ön Tanısı Alan Ve Mikrodelesyon Bulunmayan Hastalarda Uniparental Dizomi Varlığının Araştırılması"
 
Genetik Ünitesi, 2007
"Down Sendromlu Kişilerde Lipid Profil Ve Lipid Metabolizmasında Etkili Genlerin Polimorfizmleri"

Genetik Ünitesi, 2007
"Türk Popülasyonunda HDL Niçin Düşük ?"

Genetik Ünitesi, 2007
"Antrasiklin Kullanımı Sonrasında Oluşan Kardiyotoksisitenin Değerlendirilmesinde MUGA Parametreleri İle İlaç Metabolizmasındaki Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişki"
 
Genetik Ünitesi, 2007
"Plazma Myeloperoksidaz, Nitrotirozin Ve Serum Paraoksonaz Düzeylerinin Koroner Ateroskleroz Yaygınlığı İle İlişkisinin İncelenmesi"
 
Genetik Ünitesi, 2007
"2-Hidroksietil Metakrilatın (HEMA) Gingival Fibroblast Kültürlerinde Gen Düzeyindeki Etkilerinin Araştırılması."
Dr. H. Aksoy, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi

"Çocukluk Çağı Hodgkin Hastalığında Pulmoner Geç Etkiler"
Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi, 2007
"TNF-Blokeri İlaç Kullanımı Öncesi Latent Tüberküloz Araştırılmasında İnterferon-? Yanıtının Kullanılması"
Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi, 2007

"Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Etken Olarak Rinovirüs Sıklığının Belirlenmesi"
Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi, 2007

"Hışıltılı Çocuklarda Bronkoalveolar Lavaj Sıvısında Ve Ekspiryum Havasında Sitokin Ve ECP Düzeylerinin Araştırılması."
Dr. T. Aydın, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi, 2007

"Kistik Fibrozisli Hastalarda Helicobacter Pylori’nin Akciğer Hasarı Üzerinde Etkileri
Dr. Ö. Aydemir, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi, 2007
"Kistik Fibrozis Hastalarında Akciğer Ve Bağırsak Enflamasyonunun Değerlendirilmesinde Kalprotekin"
 
Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi, 2007
"Çocukluk Çağı Hidatik Kist Hastalığına Karşı Genetik Yatkınlıkta "Human Leucocyte Antigen"lerin Rolü"

Pediatrik Göğüs Hastalıkları Ünitesi, 2007
"Kistik Fibrozisli Hastalarda Anti-psödomonal Antikorlar"

Hematoloji Ünitesi, 2007
"AML Tanısı Alan Hastalarda Steroidin Apoptosis, DR-nm23 Gen Ekspresyonu Ve Farklılaşma Üzerine Etkisi"

Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2007
"ALL’li Çocuk Hastalarda Yüksek Doz Steroid Tedavisine İlk Bir Haftadaki Yanıtın Minimal Residuel Disease (MRD) Yönünden Değerlendirilmesi"

Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2007
"Fankoni Anemisinde Komplemantasyon Grup Tayini FANCA Geninde Mutasyon Analizi"

Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2007
"Akut Lösemide Steroidin Direnç Genleri Üzerine Etkisi"

Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2007
"Lokal Olarak Onaylanmış Diğer Demir Şelatörleri İle Yeterli Bir Şekilde Tedavi Edilemeyen, Kırmızı Kan Hücrelerinde Konjenital Bozukluk Bulunan Ve Kan Transfüzyonlarına Bağlı Kronik Aşırı Demir Yüklenmesi Olan Hastalarda EXJADE®’in (Deferasiroks) Kullanımı"

Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2007
"Glanzman Hastalarının GPIIb-IIIa Yönünden İncelenmesi"

Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2007
"DİK’li Çocuk Hastalarda Serum TAFİ Aktivite, Antijen Ve VEGF Düzeyleri Ve TAFİ Polimorfizmlerinin İncelenmesi"

Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2007
"Akut Myeloblastik Lösemili Çocuk Hastalarda CLL-1 Ekspresyonunun Minimal Rezidüel Hastalık Ve Yüksek Doz Metilprednisolon Tedavi Cevabının Tayininde Belirleyici Olarak Kullanılması."

Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2007
"Çocukluk Çağı Hematolojik Kanserlerinde RAS Gen Mutasyonlarının Sıklığı ve Prognostik Önemi."

Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2007
"Kemik İliği Nakli Yapılan Çocuklarda İmmün Rekonstitüsyon Takibi"

Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2007
"Otozomal Dominant Ve Otozomal Resesif Hiper IgE Sendromlu Hastalarda Klinik Ve İmmünolojik Bulgular"

Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2007
"Primer İmmün Yetmezliklerde Dermatolojik Bulgular"

Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2007
"Tüberküloz Enfeksiyonu Olan Ve Tedaviye Dirençli Tüberkülozu Olan Hastaları Flow Sitometrik Yöntemle Lenfosit Yüzeyinde IL-12Rß1 Ve IFN? Reseptör Ekspresyonunun Taranması"

Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2007
"BCG Enfeksiyonu Ve Tekrarlayan Ve/Veya Salmonella Enfeksiyonu Olan Hastalarda IL12ß1 Gen Mutasyonu"

Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, 2007
"H2AX Geninin Tekli Nükleotid Değişimlerinin Ataksi Telenjektazili Hastaların Fenotipik Özellikleri Üzerine Etkisi"

Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi, 2007
"RFA Yapılmış Hastaların Transözefageal Elektrofizyolojik Çalışma İle Değerlendirilmesi"

Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi, 2007
"Çocuklarda Ventriküler Taşikardiler"

Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi, 2007
"Treadmill Egzersiz Testinin Çocuklarda Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi"

Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi, 2007
"Çocukluk Çağı Taşikardilerde En-Site 3-Boyutlu Mapping Yönteminin Kullanılması"

Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi, 2007
"Sessiz Karditlerin Değerlendirilmesi"

Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi, 2007
"Primer Pulmoner Hipertansiyon Ve Eisenmenger Sendromlu Vakaların Tedavi Ve İzlemi"

Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi, 2007
"Yenidoğan Döneminde Yapılan Ekokardiyografilerin Değerlendirilmesi"

Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, 2007
"Pediatride Kalıtsal Hastalıklarda Mezankimal Kök Hücre Tedavisi (PEDİ-STEM Projesi)"

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi, 2007
"Deneysel Proliferatif GN Modelinde MCP-1’in Rolü, Siklosporin Tedavisinin Etkileri"

 

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi, 2007
"Henoch Schönlein Purpura’da Akım Sitometri Yöntemi İle TLR"

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi, 2007
"Tedaviye Dirençli FSGS’de LDL-Aferez Tedavisi"

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi, 2007
"Obezite Dışı Esansiyel Hipertansiyonda Endotelial Disfonksiyon Ve Ürik Asit"

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi, 2007
"Çocukluk Çağında Romatolojik Yakınmalarla Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi"

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi, 2007
"FSGS’de Göz Bulguları"

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi, 2007
"Vezikoüreteral Reflü Hastalarının Epidemiyolojik Ve Klinik Özellikleri"

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi, 2007
"MMA Hastalarında Böbrek Fonksiyonları Ve Kan Basıncı"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"Antenatal Antikoagülan İlaçların Fetal Tavşanda Pulmoner Etkileri"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"Yenidoğanlarda Serebral Fonksiyon Monitörizasyonu"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"Yenidoğanlarda Video EEG Monitörizasyonu"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"RDS’de Ortalama Trombosit Hacmi Değişiklikleri"
Neonatoloji Ünitesi, 2007
"RDS’de Adenozin Deaminaz Düzeyi Ve BPD Gelişimi İle İlişkisi"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"Erken Membran Rüptürü Olan Anne Bebeklerinde Serum CRP, Prokalsitonin Ve IL-6 Düzeyleri"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"Yenidoğanda İnvazif Ve Non-İnvazif Kan Basıncı İzlemlerinin Karşılaştırılması"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"Peeklamptik Anne Bebeklerinde Beyaz Küre Sayısı İle Fetal İnflamasyon İle Seyreden Hastalıkların İlişkisi"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"PDA’lı Prematüre Bebeklerde İndometazin Öncesi Ve Sonrası İnflamasyon Belirteçleri

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"Prematüre Bebeklerde Serum Sistatin-C Düzeyleri"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"RDS’de Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 (PAI-1) Gen Polimorfizmi"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"Total Parenteral Beslenen Prematüre Bebeklerde Doğum Ağırlığına Ulaşma Hızı"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"Yenidoğanda Yaş Akciğerde İnhale Salbutamol Tedavisi"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"Prematüre Bebeklerde SOS Yöntemi İle Kemik Dansitesi İzlemi"

Neonatoloji Ünitesi, 2007
"LGA Yenidoğanlarda Ponderal İndeks"

Pediatrik Nöroloji Ünitesi, 2007
"Çocukluk Çağı İlaca Dirençli Epilepsilerinde Epilepsi Cerrahisine Hazırlıkta İntrakraniyel İnvaziv Elektrotlarla Uzun Süreli EEG Video Monitorizasyonu"

Pediatrik Nöroloji Ünitesi, 2007
"Yenidoğan döneminde EEG monitorizasyonu ile nörolojik hastalıkların takibi, tedavinin planlanması ve prognozun belirlenmesi."

Pediatrik Nöroloji Ünitesi, 2007
"Pediatrik Epilepsi Veri Tabanı Alt Yapı Projesi"

Dr. E. Durmaz, Sosyal Pediatri Ünitesi, 2007
"Pubertal Jinekomasti Vakalarında Plazma Fitalat Düzeylerinin Saptanması."

Dr. K. Yurdakök, Sosyal Pediatri Ünitesi, 2007
"Kord Kanı Ve Anne Sütünde Ağır Metallerin Araştırılması."

Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2007
"Deneysel Pyelonefritte Skar Gelişiminde TGF-Beta Ekspresyonu"

Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2007
"Selektif COX-2 İnhibitörlerinin İnsan Duktus Arteriosus’u Üzerine Etkileri"

Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2007
"FP 6 "Innomed Entegre Proje" Araştırması"

Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2007
"In Vitro Fertilizasyon Ürünü Gebeliklerde Progesteron Kullanımının, Çoğul Gebeliğin Ve İleri Anne Yaşının Fetus Santral Sinir Sistemine Etkileri"

Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2007
"Nöroblastomada Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) Yöntimi İle Telomer Analizinin Patogenez, Prognoz ve Tedavi ile Korelasyonu"

Pediatrik Patoloji Ünitesi, 2007
"Wilms Tümöründe İmmunhistokimyasal i-NOS, NM23 ve P-glikoprotein Ekşpresyonunun Patogenez Ve Tümör Progresyonundaki Rolü, Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi Ve Kemoterapiye Cevabın Belirlenmesindeki Önemi"

Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2007
"Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Wilms Tümörü Çalışma Protokolü"

Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2007
"Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Nöroblastoma Çalışma Protokolü"

Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2007
"Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Kanser Kayıtları"

Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2007
"Santral Venöz Kataterlerin Antibiyotik Kilitleme Yöntemiyle Tedavisinin Prospektif Değerlendirmesi"

Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2007
"Çocukluk Çağı Lenfomalarında Serum EBV Düzeyleri"

Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2007
"Embriyonel Beyin Tümörlerinin Retrospektif Analizi"

Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2007
"Hodgkin Hastalığı Sonrası Geç Vasküler Komplikasyonların BT Anjiyografi İle Değerlendirmesi"

Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2007
"Posterior Fossa Cerrahisi Sonrası Posterior Fossa Sendromu"

Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2007
"Solid Tümörlü Çocuk Hastalarda Febril Nötropeni Tedavisinde Sülperazon İle Karbapenem Tedavisinin Karşılaştırılması"

Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2007
"Adolesan Tümörlerinin Retrospektif Analizi"

Pediatrik Onkoloji Ünitesi, 2007
"Nörofibromatozis tip-1’li Hastaların Retrospektif Analizi"

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr