Uzmanlık Tezleri
Yan Dal Uzmanlık Tezleri
 • Korkmaz A., İntrauterin mekonyum salınımı ile plasental ve umblikal apoptozis ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonataloji Tezi. Ankara, 2000.
 • Düzova A., Ailevi Akdeniz Ateşi'nde serum amiloid A (A-SAA) protein düzeyininin klinik, laboratuvar, genetik bulgular ve kolşisin tedavisi ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Tezi. Ankara, 2001.
 • Saltık İ.N., Çocuklarda tekrarlayan karın ağrısı nedenleri (180 Hastanın değerlendirmesi), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dal Tezi, Ankara, 2001.
 • Ceyhan M., Beyin absesi tanısı ile takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Yan Dal Uzmanlık Tezi, Ankara, 2002.
 • Demir H., Gastro-ösefageal reflü tanısında eşzamanlı 24 saatlik ösefageal ve gastrik pH monitorizasyonunun tanı duyarlılığına etkisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Yan Dal Tezi. Ankara, 2002.
 • Kara A., Varicella zoster virüs enfeksiyonlarında akut faz reaktanları İle indükleyicileri, IL-6, TNF–alfa düzeylerinin karşılaştırılmalı olan ile değerlendirilmesi ve klinik korelasyonu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal İhtisas Tezi, Ankara, 2002.
 • Kocabaş C.N., Tekrarlayan vizingli çocuklarda serum selenyum düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji ve Astma Ünitesi Uzmanlık Tezi, Ankara, 2002.
 • Koçak N., Çocukluk çağında Helicobacter pylori enfeksiyonu (102 hastanın klinik, endoskopik bulguları ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Yan Dal Tezi. Ankara, 2002.
 • Kutluk M.T., Çocukluk çağı hepatoblastoma ve hepatoselüler karsinomlarının klinik özellikleri ve tedavi sonuçları. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkolojisi Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2002.
 • Orhan F., Mevsimsel allerjik rinitli hastalarda intranazal kortikosteroidin bronş aşırı duyarlılığı, bronş inflamasyonu ve bu parametrelerdeki mevsimsel değişiklik üzerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Yan Dal Tezi. Ankara, 2002.
 • Özaltın F., Çocukluk çağı kresentik glomerulonefritlerinin patogenezinde apoptozisin yeri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Uzmanlık Tezi. Ankara 2002.
 • Sarıcı S.U., Yenidoğanın hemolitik olmayan indirek hiperbilirübinemisinde iyonize magnezyum düzeylerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonataloji Tezi. 2002.
 • Tuncer A., İnek sütü allerjisi tanısında atopi yama testinin yeri. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji ünitesi, Ankara, 2002.
 • Yurdakök M., Respiratuar distres sendromunun erken döneminde global fibrinolitik kapasite. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Neonatoloji Yan-Dal Uzmanlık Tezi, Ankara, 2002.
 • Özçay F., Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu (126 hastanın klinik ve endoskopik bulguları; tanı yöntemlerinin karşılaştırılması; tedavi sonrasında eradikasyonun değerlendirilmesi), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Yan Dal Tezi. Ankara, 2003.
 • Saçkesen C., Hafif-orta astma atağında yüksek doz inhale kortikosteroid tedavisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Yan Dal Tezi. Ankara, 2003.
 • Eren M., Çocukluk çağı inflamatuvar barsak hastalığı (Klinik, laboratuvar ve endoskopik bulguları, tedavi ve uzun süreli izlemi), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Yan Dal Tezi. Ankara, 2004.
 • Haliloğlu G., Ullrich konjenital musküler distrofi (UKMD): klinik, immünhistokimyasal, genetik ve kas manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çalışması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji yan dal uzmanlık tezi, 2004.
 • Özen M., Bakteriyel menenjit geçiren çocuklarda akut dönemde kullanılan kortikosteroidin uzun dönem izlem bulguları üzerine etkisinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal İhtisas Tezi, Ankara, 2004.
 • Tahan F., İnflamatuvar akciğer hastalıklarında egzersizle ortaya çıkan yanıtta kemokinlerin rolü. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yan Dal Uzmanlık Tezi, Ankara, 2004.
 • Tekşam Ö., Prematüre bebeklere verilen eritrosit süspansiyon u ya da eritrosit ve plazma transfüzyonunun serum malondialdehit ve idrar nitrat/nitrit düzeyleri üzerine etkileri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Yan Dal Tezi, Ankara, 2004.
 • Çetinkaya S., Çocuklarda Adrenal Korteks Fonksiyonlarında Tükürükte Kortizol Ölçümünün Tanısal Değeri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Yandal Tezi. Ankara, 2005.
 • Keskin Ö., Mevsimsel Allerjik Rinitli Çocuklarda Allergoid immünoterapinin Klinik ve immünolojik Etkilerinin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Üst ihtisas Tezi. Ankara 2005.
 • Sarı N., Çocukluk çağı rabdomiyosarkomunun değerlendirilmesi: 409 vakanın retrospektif analizi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkolojisi Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2005.
 • Çınar A., Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde enteral L-arjinin eklenmesinin morbidite, mortalite ve büyüme üzerindeki etkileri, 2005.
 • Sivaslı E., Solunum sıkıntısı olan yenidoğan bebeklerde anjiotensin konverting enzim gene polimorfızmi, 2005.
 • Kalyoncu M., Fokal segmental glomerülosklerozda monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1) polimorfizminin önemi ve anjiotensin dönüştürücü enzim inhibisyonunun MCP-1 düzeylerine etkisi, 2006.
 • Gürsoy T., Respiratuar distres sendromu ve mekonyum boyalı amniyon sıvısı olan yenidoğanlarda TAFİa düzeyleri, 2006.
 • Şen Y., Obez çocuk ve adölesanlarda metabolik sendrom sıklığı ve gelişimine etki eden faktörler, 2006.
 • Tezer H., Nedeni bilinmeyen ateş: 77 pediatrik vakanın analizi, 2007
 • Devrim İ., Salmonella enfeksiyonlarının tanısında polimeraz zincir reaksiyonunun yeri, 2007
 • Tavil B., Akut lösemili hastalarda yüksek doz metil prednizolon tedavisinin serum leptin düzeylerine etkisi ve leptin gen polimorfizmi, 2007
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr